Küldetésünk

A környezettudatos gondolkodás, a fenntartható, biológiai szemléletű gazdálkodás kialakítása a társadalomban egyre nagyobb hangsúlyt kap. A környezettudat és a felelősségérzet összekapcsolása az abiotikus környezeti elemek (talaj, víz, levegő), mint természeti erőforrások minőségének megóvása érdekében a jövő generációinak életfeltételeit teremti meg. Tanszékünk a jelen felépítéséből adódóan hozzájárul ezen komplex, az összefüggéseket hangsúlyozó szemlélet kialakításához, hiszen az agroökoszisztémák működését szabályozó három egyenrangú környezeti elem - talaj, víz, levegő - változásait, kölcsönhatásait vizsgálja.

Hallgatóink a tanszék tevékenységén keresztül megismerkednek a talaj, levegő és víz legváltozékonyabb elemeivel, a meteorológiai tényezőkkel. Ezáltal biztosítható, hogy a növénytermesztésben minél kevesebb pótenergia felhasználásával, környezetkímélő módon, a lehető legnagyobb terméseredményeket érhessük el. Erre építve a hallgatók a termesztés alapvető közegével, a talajjal − melynek kialakulásában meghatározó tényező az éghajlat − kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzésben vesznek részt. A talaj feltételesen megújuló természeti erőforrás, melynek okszerű műveléséhez, igénybevételéhez elengedhetetlen a tulajdonságainak, azok várható alakulásának mélyreható ismerete. Ezen alapozó tárgyak tudásanyagának birtokában a hallgatók számára lehetőség nyílik a Tanszéken a tervszerű vízgazdálkodáshoz szükséges ismeretek megszerzésére is. Végül, de nem utolsó sorban − mintegy összegzésként − a környezeti erőforrások megóvásához szükséges ismeretek elsajátításához nyújtunk segítséget.


A tanszék oktatói az Egyetem karain, a Kertészettudományi, Élelmiszertudományi, valamint a Tájépítészeti Karon az egyetemi alap- és mesterképzésben hat tudományterület (agrokémia, talajtan, meteorológia, vízgazdálkodás, geológia, környezetgazdálkodás) oktatását végzik, melyhez kutatói munkásságuk is ehhez kapcsolódik.

 

 

 

magyar